Header Ads

Tạm dừng triển khai việc cấp Thẻ thông hành và Giấy xác nhận vận chuyển hàng hóa

Tối 4-9, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 4435/UBND-NC gửi các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh về việc tạm dừng triển khai công văn số 4395/UBND-NC ngày 3-9-2021 và công văn số 4423/UBND-KT ngày 4-9-2021 của UBND tỉnh.


Theo đó, nhằm đảm bảo sự thống nhất việc cấp Thẻ thông hành, Giấy xác nhận vận chuyển hàng hóa và quản lý hiệu quả phương tiện, con người di chuyển trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội cho phù hợp giữa các vùng nguy cơ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Tạm dừng việc triển khai thực hiện Công văn số 4395/UBND-NC ngày 3-9-2021 của UBND về việc tổ chức người, phương tiện lưu thông tại các vùng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương (dự kiến áp dụng từ ngày 5-9-2021) cho đến khi có thông báo mới. Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị chức năng tiếp tục thực hiện việc hướng dẫn kiểm tra, kiểm soát phương tiện vận chuyển, người đi đường bằng các Giấy lưu thông theo quy định tại các văn bản chỉ đạo trước đây. Đối với các Thẻ thông hành, Giấy xác nhận (ban hành kèm theo Công văn số 4395/UBND-NC ngày 3-9-2021 của UBND tỉnh) do các cơ quan, đơn vị cấp cho các cá nhân, phương tiện tạm thời chưa có giá trị sử dụng (các cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức cấp, phát có trách nhiệm thông báo cho các đối tượng được biết).


Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát các đối tượng được cấp Thẻ thông hành để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế giữa các vùng nguy cơ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Dừng việc triển khai thực hiện Công văn số 4423/UBND-KT ngày 4-9-2021 của UBND tỉnh về phương án quản lý phương tiện và con người di chuyển trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


Theo : Báo Bình Dương Không có nhận xét nào