Header Ads

Khẩn trương triển khai hỗ trợ 500.000 đồng cho người lao động khó khăn đang ở trọ

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND về việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang ở trọ trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/8/2021.

​Áp dụng cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang ở trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (trừ công nhân lao động đang thực hiện "3 tại chỗ", "1 cung đường, 2 điểm đến"). Việc xác định đối tượng do Ban Điều hành khu phố, ấp xét và UBND cấp xã xác nhận.

Theo đó, hỗ trợ một lần trị giá 500.000 đồng/người bằng lương thực, thực phẩm hoặc bằng tiền. Thời gian áp dụng trong tháng 8/2021.

Kinh phí thực hiện do Ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn thu hợp pháp khác.

Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ban ngành liên quan hướng dẫn các địa phương thực hiện, tổ chức kiểm tra và giám sát các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình thực hiện công tác hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời và hiệu quả.

Sở Tài chính đảm bảo nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện chính sách quy định tại Quyết định này.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, các đoàn thể tham gia tuyên truyền, phổ biến chính sách này, huy động đoàn viên, hội viên của tổ chức mình tham gia công tác hỗ trợ và kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện Quyết định này, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, lập danh sách các đối tượng theo quy định để hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng. Phê duyệt danh sách các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ, đồng thời tổ chức triển khai hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, công khai minh bạch, đúng đối tượng, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

Nguồn : binhduong.gov.vn


Không có nhận xét nào